Kaminari Inabikari Ryu

Kaminari Inabikari Ryu

Prvé základy školy boli položené 1.3.1988, kedy vzniká Ninja Club Bratislava, zaoberajúci sa prezentovaním a výučbou ninjutsu pre širokú verejnosť. Dotvorením a upresnením jednotlivých výcvikových spôsobov a postupov, ktoré boli formované zakladateľom od 1981 sa 20.8.1991 NC Bratislava pretvára z klubu na školu Hromu a blesku (v japončine – Kaminari Inabikari Ryu), ktorej názov charakterizuje spôsob prevedenia techník po vonkajšej a vnútornej stránke. Nosný systém školy tvorí výber z 11 škôl ninjutsu, sformovaný do kompaktného celku na základe troch pravidiel:

a) prirodzenosť – techniky vychádzajúce z prirodzeného spôsobu pohybov v každodennom živote s dôrazom na ich racionálnosť. Prirodzenosť je aplikovaná aj v spôsobe myslenia a využívania vnútornej energie. Takýmto postupom je väčšina súhrnných pohybov neustále precvičovaná len výkonom bežných činností a v značnej miere ich žiak ovláda už vopred, len ich treba usmerniť.

b) účinnosť – prevedenie techník a miesta ich pôsobenia sú vyberané tak, aby na danú prekážku mali čo najväčší možný účinok za daných podmienok a vynaložená námaha bola minimálna. Nevieme, koľko prekážok nás na ceste čaká, preto pri prekonávaní a prevádzaní čohokoľvek, vynaložíme minimálnu námahu.

c) rýchlosť – nejedná sa o maximálnu rýchlosť, ale o pohyb, ktorý sa zdá byť nepodstatným. Rovná sa bežnej rýchlosti pohybov vykonávaných počas dňa s plnou účinnosťou techniky. Vytvorenie zdania nepôsobenia, vytvára účinok prekvapenia - blesk z jasného neba.

Základom školy je taoistické učenie (písomné záznamy 600 rokov pred našim letopočtom, v ústnom podaní 2 600 rokov pred našim letopočtom) o spôsoboch a príčinách dejov okolo nás a ich chápaní.

Škola sa zameriava na dva smery taoistického učenia:

a) filozofický – ktorý ukazuje spôsoby vnímania prepojenia dejov v našom vesmíre, náveznosť a mnohotvárnosť súvislostí, ktoré môžu nastať za daných okolností.

b) mystický – ktorý poukazuje na deje v iných vesmíroch a priestoroch.

Kaminari Inabikari Ryu je mladá škola vychádzajúca z klasických postupov a spôsobov výučby v spojení telesnej, duševnej a duchovnej činnosti, upravených pre pochopenie Európana len v začiatočných častiach výcviku.

Zakladateľom, najvyšším predstaviteľom a učiteľom Kaminari Inabikari Ryu je Ján Maďar.

 

STANOVY

Stanovy občianskeho združenia Kaminari Inabikari Ryu

Čl. 1.

Názov združenia

Kaminari Inabikari Ryu

(ďalej len KIR)

 

Čl. 2.

Názov združenia v slovenčine.

Škola Hromu a blesku.

 

Čl. 3.

Sídlo

 1. Totožné z bydliskom najvyššieho predstaviteľa KIR.
 2. Zmena sídla KIR je oznámená organizácii v ktorej sú registrované stanovy do 15 dní od vykonania zmeny.

 

Čl. 4.

Cieľ činnosti

 1. KIR je základnou jednotkou, združujúcou záujemcov o praktické využitie bojového umenia ninjutsu v akejkoľvek forme a rozsahu.
 2. Zahŕňa tiež spôsoby rozvoja po technickej, remeselnej, energetickej a filozofickej stránke, ako aj spôsob životného štýlu.
 3. Vykonáva výučbu a poradenskú činnosť pre svojich členov a iných záujemcov.
 4. Vydáva písomný a obrazový materiál k jednotlivým výcvikovým položkám, vedenej výučbe a jej činnostiam.
 5. Vedie kurzy, semináre a techniky pre ozdravenia tela, ktoré sú ohraničené svojim obsahom, nie dĺžkou trvania.
 6. V primeranej miere propaguje svoju činnosť a oboznamuje verejnosť o komplexnom umení ninjutsu s jeho možnosťou aplikácie v živote jednotlivca.
 7. V prípade potreby zriaďuje svoje pobočky v obciach a mestách, ako organizačné jednotky.

 

Čl. 5.

Členstvo

 1. Kto môže byť členom:
  1. Členom sa stáva jednotlivec, pripadne skupina, po súhlase so zásadami pre danú oblasť do ktorej bol prijatý.
  2. Samostatná skupina (päť a viac) sa stáva členom po zvolení si vedúceho pobočky a hlavného inštruktora (ďalej len predstavitelia pobočky), pričom členovia nesmú mať menej, ako 15 rokov.
  3. Jednotlivec sa stáva členom po prijatí do KIR alebo jej pobočky a to na dobu neurčitú, prípadne určitú v závislosti od charakteristiky jeho zaradenia.
 2. Práva:
  1. Zaregistrovanie v danej výcvikovej oblasti po vykonaní skúšky predpísaným spôsobom na základnú výšku vedomostí a zručností.
  2. Požiadať o neregistrovanie ústnou alebo písomnou formou, ak výučba alebo vedenie je individuálneho charakteru.
  3. Registrácii podliehajú všetci členovia, ktorá dosiahli v ktorejkoľvek oblasti majstrovský stupeň, prípadne stupeň s ním totožný.
  4. Ukončiť členstvo písomnou alebo ústnou formou s udaním dôvodu.
  5. Prerušenie členstva na dobu nevyhnutnú (dlhodobé, ochorenie, dlhodobý pobyt v zahraničí...), ak je písomne alebo ústne oznámené.
  6. Prestup do inej pobočky v rámci danej výcvikovej oblasti.
  7. Založiť si vlastnú pobočku po dosiahnutí majstrovského stupňa.
  8. Požiadať o založenie pobočky podľa čl. 5., ods. 1, pís. (b).
  9. Predstaviteľ pobočky po dovŕšení 18 rokov, môže požiadať Radu majstrov o vytvorenie prípravky záujemcov mladších než 15 rokov.
  10. Odoberanie odborných materiálov (forma nie je stanovená), ak nie sú určené len pre výučbu.
  11. Požiadať o individuálnu výučbu alebo prístup, ak je vhodnejším spôsobom pre napredovanie člena KIR.
 3. Povinnosti:
  1. Nešírenie vedomostí ani písomných materiálov, určených pre vnútornú potrebu KIR.
  2. Z písmena (a) sú vyňatí predstavitelia pobočiek a majstri, prípadne osoba nimi písomne poverená k tejto činnosti.
  3. Zaplatenie príspevku v stanovenom rozmedzí pre jednotlivé činnosti, ak bol stanovený.
  4. Venovať sa štúdiu a vlastnej kultivácii, podľa svojich najlepších schopností a možností.
  5. Vzdanie úcty učiteľovi aj na verejnosti patričným spôsobom.
  6. Dodržiavanie zásad pre danú oblasť výučby alebo vedenia.
 4. Zánik členstva:
  1. Oznámením písomnou alebo ústnou formou o vystúpení z KIR.
  2. Úmrtím.
  3. Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti.
  4. Vylúčením, ak opakovane a napriek upozorneniam porušuje členské povinnosti, prípadne z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje najvyšší predstaviteľ KIR.
  5. Proti rozhodnutiu podľa pís. (d) sa člen KIR môže odvolať na Radu majstrov.
  6. Uplynutím stanovenej doby členstva, ak bol prijatý na dobu určitú.
  7. Zánikom KIR.

 

Čl. 6.

Orgány združenia

 1. Rada majstrov:
  1. Zhromaždenie všetkých majstrov KIR na čele s najvyšším predstaviteľom KIR.
  2. Poradný orgán pri rozhodovaní najvyššieho predstaviteľa KIR, ktorému predkladá svoje návrhy o činnosti KIR.
  3. Rozhoduje o zániku KIR na návrh najvyššieho predstaviteľa KIR.
  4. Navrhuje najvyššieho predstaviteľa KIR na zhromaždení Rady majstrov a to najviac z dvoch kandidátov, pričom musí byť prítomných minimálne 80% členov Rady majstrov.
  5. Najvyšším predstaviteľom KIR sa stáva navrhnutý uchádzač, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov a ak sú dvaja, tak potom väčší počet hlasov.
  6. Rozhoduje o vložení alebo vyňatí viazaného majetku KIR na návrh najvyššieho predstaviteľa KIR, okrem majetku zakladateľa školy a to v prípade, ak je prítomných 80% členov Rady majstrov a návrh je podporený 90% prítomných majstrov.
  7. Zriaďuje a ruší pobočky patriace pod KIR.
  8. Navrhuje nástupcu zakladateľa školy z členov Rady majstrov, ako kontrolný orgán, ktorí dosiahli vedomostný stupeň majster učiteľ, spôsobom zhodným podľa pís. (d) a (e), tohto odseku.
 2. Najvyšší predstaviteľ KIR:
  1. Člen KIR s najvyššou úrovňou vedomostí a zručností v ninjutsu z Rady majstrov.
  2. Je štatutárny zástupca KIR.
  3. Rozhoduje o činnosti KIR, jednotlivých výučbových oblastiach a majetku.
  4. Disponuje finančnou hotovosťou pokladnice KIR podľa vlastného uváženia, bez možnosti napadnutia jeho rozhodnutia.
  5. Ustanovený je z Rady majstrov doživotným právom podľa pís. (a)
  6. Môže sa zriecť doživotného práva na základe vlastného rozhodnutia, bez udania dôvodov.
  7. Odvolaný môže byť jedine zakladateľom školy KIR.
 3. Zakladateľ školy:
  1. Je kontrolným orgánom, ktorý dohliada nad dodržiavaním zásad školy a jej základných princípov.
  2. Je členom prípravného výboru pri vzniku občianskeho združenia KIR, ktorý ho zvolil do tejto funkcie.
  3. Ustanovil celkový systém výučby, spôsoby vykonania jednotlivých technických prevedení a zásad, ako štýl bojového umenia KIR.
  4. Jeho funkcia je ustanovená doživotným právom.
  5. Môže odvolať najvyššieho predstaviteľa KIR, pokiaľ porušil základné princípy a zásady školy KIR.
  6. Jeho nástupcom, ako kontrolný orgán sa stáva zvolený člen z Rady majstrov, bez možnosti uplatnenia pís. (e) tohto odseku.

 

Čl. 7.

Organizačné jednotky

 1. KIR zriaďuje samostatné organizačné jednotky, ako svoje pobočky bez právnej subjektivity, s cieľom rozvíjať ciele a zameranie KIR.
 2. Každá pobočka sa riadi podľa vlastného štatútu v súlade zo stanovami a internými predpismi KIR.
 3. Pobočku vedú jej predstavitelia a priamo zodpovedajú za svoju činnosť Rade majstrov.
 4. Vo svojom názve musí mať uvedený názov KIR s dodatkom, že ide o pobočku.
 5. Zriadením pobočky majstrom nie je potrebné dodržať minimálny počet členov pobočky a ustanovenie druhého predstaviteľa pobočky.
 6. Pobočka môže požiadať Radu majstrov o schválenie vystupovať a konať vo vlastnom mene.
 7. Pobočka je zrušená Radou majstrov:
  1. po opakovanom porušení stanov a interných predpisov KIR.
  2. pri dlhodobej nečinnosti a nereagovanie na výzvy.

 

Čl. 8.

Majetok

 1. Disponuje:
  1. Finančnou hotovosťou pokladnice.
  2. Dotáciami, grantmi, výťažkom z dobrovoľných zbierok a činností podľa stanov.
  3. Hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným darovaním alebo sponzorstvom, prípadne zapožičaný členmi KIR alebo inými osobami na základe písomnej dohody, vložením, zdedením, zakúpením či prenajatím.
  4. Finančnými prostriedkami získanými činnosťou KIR z výučby osôb, skupín, poradenstvom pre nečlenov KIR a aktivitami k získaniu finančných prostriedkov.
  5. Prostriedkami zo zhodnocovania akéhokoľvek majetku alebo jeho predajom.
 2. Viazaný majetok:
  1. Majetok KIR, ktorým nie je možné disponovať akoukoľvek formou bez schválenia Rady majstrov na návrh najvyššieho predstaviteľa KIR a ktorý slúži len pre vnútorné potreby KIR.
  2. Majetok KIR, ktorý využíva zakladateľ školy pre svoje potreby a je predmetom dedenia po jeho smrti.
 3. Rozdelenie majetku KIR:
  1. Rozhodnutím Rady majstrov o zániku KIR je jej majetok do dvoch mesiacov rozdelený stanoveným spôsobom, čím sa ukončením rozdelenia stáva zánik KIR právoplatný.
  2. Delenie majetku prebieha podľa percentuálneho zastúpenia členov KIR vrátane jednotlivých pobočiek.
  3. Celý majetok je vyčíslený vo finančnej čiastke.
  4. Rozdelenie majetku vykonáva Rada majstrov.
  5. Najvyšší predstaviteľ KIR dostane jednu tretinu vyčíslenej čiastky majetku, vrátane viazaného majetku.
  6. Zakladateľ školy dostáva majetok, ktorý do tej doby využíval pre svoje potreby.

 

Čl. 9.

Zánik

 1. O zániku KIR a rozdelení jej finančného majetku podľa výcvikových oblastí (pobočky KIR), je zaslaný predstaviteľom jednotlivých pobočiek.
 2. Správu podľa ods. 1., je zaslaná aj organizácii v ktorej sú registrované stanovy a to do 15 dní od právoplatného zániku KIR.
 3. Dňom právoplatného zániku KIR sú stanovy neplatné.

 

Čl. 10.

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy sa môžu dopĺňať o nové body alebo rozširovať so zachovaním pôvodného zmyslu článku alebo jeho časti.
 2. Základné princípy a zásady KIR sú nemenné.

 

Návrat na hlavnú stránku