Kaminari Inabikari Ryu

Pobočky a kontakty

Diaľkové štúdium

Možnosti štúdia

 1. Ninjutsu KIR v plnom rozsahu
 2. Čiastočná výučba:
  a) meč
  b) palica – krátka / dlhá
  c) bojový nôž
  d) iné oblasti praktického využitia

Ustanovenia štúdia

 1. Diaľkové štúdium sa vykonáva prostredníctvom písomných výcvikových materiálov zasielaných pobočke školy v postupnej náväznosti, podľa výcvikového plánu určeného školou.
 2. Škola preveruje získané vedomosti a ich správnosť prevedenia na seminároch s priamou účasťou predstaviteľa školy na základe požiadania pobočky školy o preskúšanie.
 3. Seminár zorganizuje pobočka vo svojich priestoroch po predchádzajúcej vzájomnej dohode so školou, ktorá potvrdí termín konania.
 4. Predstaviteľ školy vystupuje v pobočke školy, ako hosť pri pozvaní, alebo je vyslaný školou na preverenie techník, vedomostných schopností a samotnej činnosti pobočky školy.
 5. Škola ustanovila pre pobočku maximálne tri semináre v kalendárnom roku.

Pobočka

 1. Pobočka školy je samostatnou organizačnou jednotkou so zameraním sa na bojové umenie ninjutsu v akomkoľvek rozsahu bez právnej subjektivity.
 2. Pobočku zakladajú minimálne piati uchádzači v mieste svojho bydliska, alebo dlhodobého pobytu.
 3. Minimálna veková hranica pre žiadateľov o vytvorenie pobočky, alebo nového člena pre prijatie do pobočky je 15 rokov.
 4. Škola na základe zaslanej žiadosti o registráciu pobočky vystaví vstupné listiny, ktoré po vyplnení a zvolení si predstaviteľov pobočky sú obratom zaslané škole, ktorá následne vykoná zaregistrovanie.
 5. Škola zaregistruje len predstaviteľov pobočky, pričom pri zmene niektorej z osôb je táto zmena hlásená bez dôvodu jej uskutočnenia.
 6. Kontakt medzi pobočkou a školou je cez predstaviteľov pobočky, ktorí zodpovedajú za svoju činnosť škole.
 7. Každá pobočka sa riadi podľa vlastného štatútu v súlade zo stanovami OZ KIR a internými predpismi školy.
 8. Pobočka môže požiadať školu o schválenie vystupovať a konať vo vlastnom mene.
 9. Pobočka vo svojom názve musí mať uvedený názov KIR s dodatkom, že sa jedná o pobočku školy – Ninjutsu Club KIR Trstené, Klub KIR Trstené, Pobočka KIR Svitavy, Arken KIR Svitavy a podobne.
 10. Člen pobočky je evidovaný v pobočke pre zaznamenanie vedomostnej úrovne takým spôsobom, aby nemohol byť zamenený za inú osobu.
 11. Nešírenie vedomostí a písomností určených pre vnútornú potrebu školy, len s písomným povolením predstaviteľov pobočky.
 12. Porušenie, alebo zanedbanie niektorého ustanovenia sa patrične prenesie na člena pobočky školy v závislosti od závažnosti porušenia. Opatrenie ustanovuje každá pobočka pri svojom vzniku, podľa svojich kritérií a zamerania, ktoré schvaľuje škola.
 13. Počet a rozsah jednotlivých vedomostí vo výcvikovej oblasti a skupine určuje škola.
 14. Všetky materiály na schválenie zasiela pobočka v písomnej forme v dvoch exemplároch.

Majetok

 1. Pobočka vedie jednoduché účtovníctvo o svojich príjmoch a výdavkoch.

Pobočky školy

Názov klubu Vedúci klubu Adresa Bližšie info
Ninja Club Lipany Radoslav Argalassy Nám. sv. Martina 44
082 71 Lipany
Slovensko
www.ncl.ninja.sk
Ninja Club Humenné Radovan Kotvan Jasenovská 169
066 01 Humenné
Slovensko
nchumenne@zoznam.sk
Ninja Club Cassovia,
Košice
Patrik Paugsch Hemerková 32
040 23 Košice
Slovensko
www.ninjutsukosice.ninja.sk
Ninja Club Praha Josef Glemba Srbínska 14
100 00 Praha 10
Česká Republika
www.ncp.ninja.sk
Ninja Club
Považská Bystrica
Juraj Kallo Sverepec 4
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
stachel@zoznam.sk
Ninjutsu Club
Banská Štiavnica
Peter Pražienka Ilijska 12
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko
www.ncbs.ninja.sk