Kaminari Inabikari Ryu

Škola vyučuje

Ninjutsu

 • výučba skupiny adeptov prijatých do prípravnej časti,
 • individuálna výučba je možná až po dosiahnutí stupňa mladší žiak, prípadne v odôvodnených prípadoch,
 • diaľková forma vytvorením pobočky.

Výška príspevkov za výučbu žiakov v ninjutsu:

Majster Seminár
Mladší žiak 1,66 € / hod 12,50 € / žiak
Starší žiak 2,32 € / hod 17,50 € / žiak
Majster 2,99 € / hod 22,50 € / žiak
Veľmajster, alebo učiteľ-majster Seminár
Mladší žiak 2,66 € / hod 20,00 € / žiak
Starší žiak 3,60 € / hod 30,00 € / žiak
Majster 6,64 € / hod 50,00 € / žiak

Veľkosť príspevku je stanovená za jednu osobu. Seminár v trvaní 12 hodín má 37,5% zľavu z celkovej hodnoty úhrnného príspevku.

Rozdelenie žiakov do vedomostných kategórií:

 1. mladší žiak
 2. starší žiak
 3. majster
 4. veľmajster

Majster-učiteľ – majster s vyššími vedomosťami schopný viesť výučbu.

Učiteľ-majster – učiteľ majstrov s hlbokými znalosťami.

Výcvikový plán v ninjutsu

Prípravná časť

Postoj

 • zaujatie postoja, natočenie tela k súperovi
 • nasmerovanie cez prednú nohu, poloha kolena zadnej nohy, zaujatie dozadu, zaujatie na určený smer.

Presun

 • chôdza: pohyb ponad druhú nohu, vyrovnávací posun zadnej nohy, prehupnutie, jemnosť špičky prednej nohy.
 • bočný posun: pohyb nohy v smere posunu, fixovanie nôh, pohyb ťažiska a tela, uvoľnenie kolena, jemnosť, dotiahnutia prednej nohy.
 • presun skokom: práca nôh, prisunutie nohy, zafixovanie nôh, medzné hranice tela.

Duševná príprava

 • správnosť dýchania bruchom, motivačné cvičenie, energetické cvičenie

Terény (teoretická časť)

 • rozdelenie podľa povrchu a štruktúry
 • výhody a nevýhody pohybu.

Mladší žiak

Uvoľnenie a vnímanie tela.

Pohyb

 • tichý krok: natočenia prednej nohy, zohnutie v kolene, uvoľnenosť prednej nohy, jemnosť špičky, vnútorná hrana, pohyb tela.
 • bočný krok (plýživý): postavenie nôh, nastavenie ruky, voľnosť pohybu a ľahkosť, skokový pohyb, zastavenie, zatáčanie.
 • plýženie: otáčanie tela na oporovej nohe, vzdialenosť položenia rúk, odstránenie materiálu, koordinácia špičky a prstov.
 • plazenie: plynulý pohyb tela, chrbát a zadok v jednej rovine, kontakt len končatín s podkladom, stredový pohyb rúk, pozorovacie zastavenie.

Prekonávanie vzdialeností

 • pravidelný beh: pohyb nôh, vzdialenosť kolien, došliapnutie a odraz, postavenie rúk, dýchanie, pohľad.
 • dynamický beh: práca nôh, nastavovanie tela, zatáčanie, obchádzanie, odraz od prekážok, postavenie rúk, pohľad.
 • impulzívny beh: náklon tela, postavenie nôh, dýchanie, pohľad.
 • zvyšovanie kapacity pľúc.

Duševná príprava

 • pozorovanie samého seba, prenos energie, objasnenie spôsobu myslenia a pojmu dobra a zla na emočnú oblasť.

Bojové techniky I.

 • ruky: dráhové pohyby pre priamy úder, oblúkový (2 prevedenia), z bojového postoja, lakeť, tlmenie telom - končatinami, brušná oblasť.
 • meč: bodnutie, seky, vstúpenie do techniky, prenesenie hmotnosti náklonom tela, brúsenie a krútenie, úder rúčkou.
 • 6 posilňovacích cvičení, otužovanie tela.

Kotúľ

 • prevedenie kotúľov (dopredu, dozadu, nabok) z fázy statickej a pohybovej,
 • využitie, pád (dopredu a dozadu).

Bojové techniky II.

 • ruky: zapájanie jednotlivých častí tela pre techniku, priestorová priamka a oblúk, útok = 50% krytu, prevedenie v technikách.
 • nohy: priamy kop, bočný, oblúkový, dozadu, kolenom, obrana kolena, útok z chôdze.

Skoky

 • dĺžkové: odraz a jednotlivé časti dopadu (do vzdialenosti 3,5 m).
 • výškové: preskok a jeho formy, pohyb tela a prenesenie váhy, fixovanie prechodu vrcholu (do výšky 2 metrov).
 • hĺbkové: fáza letu a dopadu, tlmenie dopadu, dopadové podklady (do výšky 3,5 - 4 m).

Bojové techniky III.

 • miesta zásahu, účinok, otužovanie úderových plôch.
 • palica: dlhá a krátka, údery, bodnutia, ťuknutie, bloky, držanie rúčkou, podmietnutia, strhnutie.

Boj na zemi

 • poloha tela, otáčanie, používané techniky, postavenie sa.

Využitie materiálov

 • rozdelenie prekážok, využitie prírodných prekážok v boji,
 • výhody a nevýhody, použitie v priamom boji.

Bojové techniky IV.

 • kombinácia rúk a nôh, ich vzájomné prepojenie do jednotného celku, ťažiskový bod, jednoduchá vlna.
 • dýka: držanie, bodnutie, rezanie a sekanie, vyťahovanie, úderové prevedenie,
 • vyťahovací pohyb, miesta zásahu a ich účinok, rotácia tela v jednoduchej vlne,
 • štít tvorený lakťom, predlaktím a ramenom, jeho použitie

Duševná príprava

 • jednoduché prstové znaky (znaky dráh), myslenie v obrazoch

Maskovanie

 • zemné: spôsoby (zem, tráva, krovie), prevedenie.
 • vzdušné: spôsoby (koruna, vetvy, kôra), prevedenie.
 • vodné: spôsoby (pobrežné, plávajúce, podvodné).

Lezenie

 • spôsob voľného lezenia (klasifikácia 4), využitie pomôcok, zlaňovanie, viazanie uzlov,
 • kotva a jej techniky

Duševná príprava

 • aktivácia energie, bodové umiestnenie, koncentrácia, opis obrazu, päť premenných.

Pasce

 • rozdelenie jednoduchých pascí, zhotovenie a miesta kladenia, ich obídenie.

Bojové techniky V.

 • škrtiace železá: držanie, útok, tlmenie, škrtenie.
 • vrhacie zbrane: spôsoby hodu, polohy pre hod, miesta zásahu, zvýšenie účinku zbrane, obrana.

Duševná príprava

 • uzatvorenie toku energie, pohyb kyvadla, rozkladanie traktátu.

Starší žiak

Rozšírenie vnímania a práca s vnútornou E.

Bojové techniky I.

 • chytanie: spôsob prichytenia vytvoreného trením a zapáčením, miesta prichytenia, smerovanie E pri rotácii predlaktia.
 • páčenie končatín: nastavenie kĺbu, pohyb, tok E v končatine, proti techniky.
 • prerážanie kostí: smerovanie E, držanie obrazu prieniku, telo v toku E a jeho pohyb v ňom, uvoľnenosť a miesto jedného bodu na tele, kop v kroku, techniky z dlhou palicou a vyťahovanie protivníka.
 • škrtenie: techniky prevedené rukami a škrtiacimi železami, E proti techniky, nulový bod a vstupovanie do E techniky.
 • páčenie hlavy: zlomenie väzov, protiváha tela, voľnosť pohybu, pagoda, vstupovanie a vystupovanie z toku, techniky s krátkou palicou.
 • zvaľovanie s držaním: prevedené rukami, body na prenos E, proti technika počas zvaľovania, dvíhanie celého tela aj s E - zadné, vytvorenie plachty pre znefunkčnenie ruky poskladaním (leporelo).
 • jedna ruka: použitie lopatiek, ako priestorovky a vedenia pohybu E jednou rukou, údery v plnom rozsahu pohyblivosti končatiny, úder a vyťahovanie 4 rukami, nastavenie tela voči protivníkovi, vedenie, heš techniky (odsotenie na kontaktnú vzdialenosť), ukladanie úderovej plochy v rotácii, kopy riadené lopatkami, otváranie a zatváranie sa so vstupovaním do formy, meč a dýka v držaní za rukou.
 • techniky na zemi aj s použitím nôh a následných proti techník v celom rozsahu čo bolo prebrané aj so zbraňami.
 • hody: naťahovanie špecifickej E, spôsob hodu, smerovanie tlaku, plná vlna a jej varianty pre pohyb E, státie v protiprúde E, vnútorné nastavenie, proti techniky vykonané počas hodu.
 • ihlica: držanie zbrane, miesta zásahu, účinok, technické prevedenie, formátovanie E pre pôsobenie.

Skoky

 • dĺžkové: do 6 metrov, rozbeh, vytvorenie premostenia (E tok), tok a ukotvenie dopadového miesta (za prekážkou, priťahovanie), prenos tela.
 • výškové: do 3,5 - 4 metrov, vstupovanie do toku E a pohyb po prekážke, zachytenie sa, prechod vrcholu.
 • hĺbkové: do 6 - 7 metrov, vstupovanie do prúdu, odľahčenie tela, rotácia tela, ukončenie pohybovým tlmením, teoretické prevádzanie zoskoku s tlmením do výšky 15 metrov.

Využitie materiálov

 • využitie vyrobených (umelých) predmetov z okolia, ako zbrane, ich upravenie na zbraň, použitie, ako prekážky, výhody a ich nevýhody pri použití.

Bojové techniky II.

 • ostrá reťaz: techniky pohybu zbrane, vytvorenie E obalu, proti-techniky v pohybovej a statickej forme zbrane.
 • boj proti dvom protivníkom: plné rozšírené vnímanie priestoru, práca s tokmi E okolia a plynutie s nimi.

Duševná príprava

 • práca s kyvadlom a plný rozsah jeho využitia, prírodné zákonitosti a ich použitie pre daný zámer, zisťovanie súčasného stavu a možností pokračujúcich dejov, ovplyvňovanie dejov, vytváranie taktických postupov, rozkladanie traktátov a symboliky KP, vplyv E nebies a jej telies.

Prstoklad (orlia technika)

 • postavenie prstov, miesta úchopu, prevedenie techniky, ničenie svalovej hmoty, tlakové a E body, formátovanie E, premostenie zasiahnutého E bodu, pohybové obídenie svalov pri poškodení, liečenie tela.

Maskovanie

 • vytváranie tvarov a siluet (zdanie niečoho), využitie tieňa, tlmenie hluku, neviditeľnosť (málo vnímaný okolím).

Jedy a pyrotechnika

 • príprava a jednotlivé časti z ktorých sa pripravujú, vhodnosť obdobia pre získavanie a prípravu, E prenos informácie, uskladnenie, spôsoby pre použitie a ich účinok, fúkačka, prak (aj palicový) a luk.

Spôsob boja

 • loďka: pohyb, výhody a nevýhody, boj.
 • strecha: pohyb, výhody a nevýhody, boj.
 • krov: pohyb, výhody a nevýhody, boj.
 • chodba: pohyb, výhody a nevýhody, boj.
 • kanál: pohyb, výhody a nevýhody, boj.

Pasce

 • mechanické (pevne zabudované),
 • ich rozdelenie, miesta umiestnenia,
 • technický popis, prekonávanie.

Bojové techniky III.

 • krátky pohyb ruky (impulz), vsunutie ruky do obrany a ukončenie techniky, odraz.

Boj vo vode

 • plávanie, potápanie,
 • boj na hladine a pod vodou,
 • špeciálna zbraň.

Duševná príprava

 • prvých 6 prstových znakov z 9.

Bojové techniky IV.

 • obrana proti palici, meču a reťazi.

Majster

Doplnenie niektorých častí boja.

Prekonanie bojom 3 až 5 bojovníkov v zostave.

Práca s E v širšom rozsahu.

Skúšobné podmienky pre jednotlivé technické stupne

Mladší žiak

 • ceremoniálne správanie sa počas skúšky.
 • znesie strednú bolesť, ktorú si spôsobí sám - tri možnosti výberu losom.

Splnenie - titul mladší žiak, označenie čiernym opaskom s bielou stuhou cez stred.

Nesplnenie - opakovanie preskú­šania až po prebratí celej prípravnej časti.

Celá skúška môže byť odpustená na základe dobrého zvládnutia príprav­nej časti najvyšším predstaviteľom školy.

Starší žiak

 • vlastná imaginárna bojová zostava so zbraňou podľa vlastného výberu.
 • konkrétne teoretické riešenie zadanej úlohy.
 • ostražitosť preverovaná počas skúšky útokmi.
 • preverenie techník počas voľného boja s učiteľom.

Splnenie - titul starší žiak, označenie čiernym opaskom s čer­venou stuhou cez stred.

Nesplnenie - ďalšia skúška o rok.

Majster

 • vlastná bojová zostava s osobnou zbraňou.
 • boj bez zbrane proti dvom ozbrojeným protivníkom v uzavretom priestore.
 • vykrytie troch vrhnutých kopijí, bez určenia poradia v zostave, zo vzdialenosti 5 metrov.

Splnenie - titul majster, označenie čiernym opaskom s červeným lemovaním.

Nesplnenie - ďalšia skúška o 2 roky.

Veľmajster

 • vykrytie šípu vystreleného na hruď z 30 krokov (27 kg napínacia sila luku).
 • prečítanie textu uloženého na uzavretom mieste.

Splnenie - titul veľmajster, ozna­čenie čiernym opaskom s červeným lemovaním a dvomi šikmými bielymi pruhmi na obidvoch koncoch opasku.

Nesplnenie - ďalšia skúška o 3 roky, opakovanie možné len raz.

Prevedenie skúšok

Mladší žiak - skúšku prevádza majster, alebo vyšší technický stu­peň, alebo predstavitelia pobočky školy.

Starší žiak - skúšku prevádza učiteľ-majster, alebo trojčlenná rada majstrov, alebo majster-učiteľ a jeden majster.

Majster - skúšku prevádza učiteľ-majster, alebo trojčlenná rada majstrov, alebo majster-učiteľ a jeden majster.

Veľmajster - skúšku prevádza šesťčlenná rada majstrov (neroz­hoduje vyššie označenie), alebo veľmajster.

Majster-učiteľ - majster s vyššími vedomosťami.

Učiteľ-majster - učiteľ majstrov s hlbokými znalosťami